Obrazac 1B

Zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada za pravna lica


Naziv pravnog lica
Adresa sjedista
Mjesto sjedišta
Poštanski broj
ID Broj
Odgovorno lice
Banka
Broj računa
Email adresa
Broj mobilnog tel.
Broj telefona
Broj telefaksa
Razlog podnošenja zahtjeva
Podaci o već izdanom rješenju o ovlaštenju
Registarski broj
Broj ovlaštenja
Datum izdavanja
Datum isteka
Naznaka rješenja

Podaci o odgovornom licu podnosiocu zahtjeva
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Mjesto stanovanja
Poštanski broj
Email
Broj mobilnog tel.
Broj telefona
Broj telefaksa

Podaci o imenovanom licu koje u ime pravnog lica potpisuje izvjestaje o provedenim energijskim auditima zgrade i/ili energijskim certifikatima zgrade
Prezime i ime
Akademski/stručni naziv
Mjesto rodjenja
Datum rodjenja
Adresa stanovanja
Mjesto
Pošt. br.
Email
Mobilni telefon

Podaci o stručnim kvalifikovanim licima zaposlenim u pravnom licu koja provode radnje i postupke energijskih audita zgrade i/ili energijskog certificiranja zgrada
  1.
Ime i prezime
Stručni naziv lica arh.ili građ.struke
Mjesto rodjenja
Datum rodjenja
Adresa stanovanja
Mjesto
Pošt. br.
Email
Mobilni telefon
  2.
Ime i prezime
Stručni naziv lica mašinske struke
Mjesto rodjenja
Datum rodjenja
Adresa stanovanja
Mjesto
Pošt. br.
Email
Mobilni telefon
  3.
Ime i prezime
Stručni naziv lica elektroteh.struke
Mjesto rodjenja
Datum rodjenja
Adresa stanovanja
Mjesto
Pošt. br.
Email
Mobilni telefon

1. Izvod iz registra poslovnih subjekata
2. Kopija ugovora o radu imenovanog lica i stručno kvalifikovanih lica
3. Ispunjen obrazac iz priloga 1D
4. Ovjerena kopija lične karte imenovanog lica i stručno kvalifikovanih lica
5. Ovjerena kopija diplome o završenom studiju imenovanog lica i stručno kvalifik. lica
6. Ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu imenovanog lica i stručno kval. lica
7. Opis radnog iskustva na obrasu iz Priloga 1C imenovanog lica i stručno kvalifikovanih lica
8. Ovjerena kopija potvrde o podmirenim obavezama iz PIO/MIO imenovanog lica i stručno kval. lica 
9. Ovjerena kopija Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja/Prog.usavršavanja
10. Kopija ugovora o osiguranju pravnog lica, odnosno polica osiguranja od odgovornosti za štetu
11. Uvjerenje o nekažnjavanju pravnog lica i odgovorne osobe u pravnom licu
12. Dokaz o podmirenim troškovima postupka

Ukupna dozvoljena veličina svih dokumenata je maksimalno 20 Mb.