Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Sfera 2016

U periodu od 3.11.- 4.11. 2016. godine održana je međunarodna znanstveno – stručna konferencija Sfera 2016. na temu „Oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova: Tradicionalni i suvremeni pristup.“ Konferencija je održana u Intera Tehnološkom parku, Mostar, pod pokroviteljstvom Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare. Organizacija konferencije je povjerena poduzeću Sfera d.o.o i Građevinskom fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar

Tema konferencije je bila osnovni element objekta – zid. Predstavljena je regulativa i standardi u oblasti energetske učinkovitosti, prezentirana su dosadašnja iskustva u procesu smanjenja gubitaka na ovojnici zgrada te preispitana znanstvena i tehnološka dostignuća, kao i profesionalna opredjeljenja u kontekstu proizvodnje i primjene materijala za toplinsku izolaciju i završnu obradu fasadnih zidova. Kroz konferenciju su prezentirani tradicionalni i suvremeni pristupi i materijali za „utopljavanje“ i završnu obradu, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanjem.

Program prvog dana je između ostalog obuhvaćao prezentaciju Red. Prof. Dr. Ljubomira Miščevića sa Arhitektonskog Fakulteta, Sveučilište u Zagrebu na temu „Eko Sendvič kuća“. Zatim prezentaciju „Djelatnosti fonda na temu energetske učinkovitosti - opcije za financiranje i implementirani projekti“, Elma Kapetanović, Fond za zaštitu okoliša Federacija BiH, Sarajevo. Prezentaciju na temu „Legislativa u oblasti energetske efiasnosti u zgradarstvu kao osnov društveno- ekonomskog razvoja“ je predstavila Jasmina Katica iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

“Malteri korišteni pri restauraciji kula Tara i Halebija, te pratećih objekata uz Stari most u Mostaru“ održali su predstavnici Građevinskog instituta iz Tuzle, GIT.Temu„Energijski pregledi i certificiranje objekata - iskustva Ceteor-A“, prezentirala je firma Ceteor BiH. U toku drugog dana održane su prezentacije na temu izgradnje studentskog paviljona, i predstavljanje vodiča za energetsku učinkovitost. Nakon ove prezentacije održana je i panel rasprava na temu konferencije.

Više o konferenciji i programu međunarodne znanstveno-stručne konferencije SFERA 2016: oblikovanje i toplinska izolacija fasadnih zidova: tradicionalni i suvremeni pristup možete pronaći na sljedećim linkovima:RENEXPO 2016


U periodu od 9.11-10.11.2016 godine na lokaciji Hotel Hills u Sarajevu održan je treći sajam i konferencija - RENEXPO® BiH.

RENEXPO BiH predstavlja najznačajnije mjesto poslovnog okupljanja investitora, donosioca odluka, predstavnika ministarstava i opštinskih struktura, kao i poslovnih rukovodioca iz sektora energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Ovogodišnja dvodnevna konferencija RENEXPO® BiH obuhvaćala je sedam tematskih oblasti:

 • Biogas konferencija - ekspertska razmjena iskustva
 • Upravljanje otpadom - prva konferencija
 • Energija vjetra - okrugli sto
 • Energetska efikasnost
 • Biomasa - ekspertska razmjena iskustva
 • Fotonapon u BiH
 • Hidro energija- ekspertska razmjena iskustva
 • Upravljanje vodama - prva konferencija

Kao dio RENEXPO®BiH 2016 sajma predstavljena je „Kuća energetske efikasnosti“, odnosno štand o energetskoj efikasnosti organiziran zajedničkim snagama i implementiran od strane institucija od nivoa vlada u Bosni i Hercegovini, uključujući i Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Više informacija o održanom sajmu i konferenciji moguće je pronaći na sljedećem linku: www.renexpo-bih.com

Najava edukacije MODUL 3 – CETEOR


Stručno osposobljavanje i usavršavanje iz oblasti energetskog certificiranja objekata i obavljanja energetskih pregleda (MODUL 3) održati će se krajem prosinca 2016. godine u prostorijama Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (Ceteor d.o.o.). Uslov za pohađanje Programa redovnog godišnjeg usavršavanja MODUL 3 je odslušan najmanje MODUL 1. Detaljne informacije potražite na linku: CETEOR
Stručno osposobljavanje i usavršavanje iz oblasti energetskih pregleda i energetskog certificiranja je obavezno za sva stručna kvalifikovana lica uposlena u ovlaštenim pravim licima za energetske preglede i energetsko certficiranje zgrada

Edukacija inženjera


U hotelu HOLLYWOOD u Sarajevu, 11. i 12. oktobra 2016. godine uspješno je realiziran treći Program profesionanog razvoja inženjera. Obuci je prisutvovalo oko 100 inžinjera, mašinske, elektro, arhitektonske i građevinske struke.

Baziran na višegodišnjem iskustvu u oblasti energijske efikasnosti, te vidljivim rezultatima, UNDP sa svojim partnerima na projektu Green Economic Development (GED) i dalje nastavlja promovirati i raditi na povećanju energijske efkasnosti u javnom sektoru kroz različite projektne aktivnosti na lokalnom i državnom nivou.

Organizatorski okvir Programa čine UNDP u partnerstvu sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i ambasadom Švedske u BiH, pod tehničkom asistencijom organizacija CETEOR Sarajevo, CRP Tuzla i Udruženja termoenergetičara BiH.

Ova dvodnevna stručna edukacija pobudila je veliki interes među inženjerima iz sarajevske regije, koji su kroz svoje profesionalne pozive orjentirani na energetiku/energiju, energijsku efikasnost i obnovljive izvore energijeEdukacija za rad u software-u PEMZ


Software PEMZ (pojednostavljeni energetski model zgrade) je jedan od rezultata EBRD REEP projekta, koji služi za proračun energetskih karakteristika zgrada i energetsko certificiranje te pretstavlja jedinstven alat za Federaciju BiH.

Isporučivanje software PEMZ ovlaštenim kompanijama predstavlja značajan iskorak u cijelom procesu uspostave enegetske efikasnosti u zgradarstvu u FBiH. Federalno ministarstvo prostornog uređenja ovim zakružuje cjelokupni proces od sadržaja i organizovanja obuke stručnih llica, kroz provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja do definisanja i isporučivanja konkretnog alata za proračun i eneregtsko certificiranje (PEMZ).

Edukaciji su prisutvovala po dva imenovana predstavnika ovlaštenih kompanija, ukupno 30 učesnika iz 15 kompanija, koje su ovlaštene od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja za obavljanje energetskih pregleda i energetsko certificiranje. Konsultanti BRE (Building Research Establishmnent) Dr. Andy Lewry i gospodin Shabir Hussain su proveli edukaciju uz obezbijeđeno konsekutivno prevođenje za vrijeme trajanja cjelodnevne edukacije u periodu od 08.02.2016 do 12.02.2016. Kao rezultat, pored energetskog certifikata, software daje preporuke za poboljšanje energetskih karateristika zgrada sa periodom povrata investicije manjim od 3 godine srednjoročnim periodom otplate i periodom otplate više od 7 godina.

Poslijednji dan edukacije 12.02.2016. godine je bio posvećen predstavnicima ministarstva, stručnjacima za obuku iz ovlaštenih kompanija za provođenje Programa obuke i informatičkim stručnjacijma. Cilj ove sesije je upoznati prisutne sa procedurama prilikom ažuriranja pojedinih baza podataka koje će se tokom vremena biti potrebno ažurirati (klimatska baza podataka, baza podataka konstrukcija i građevinskih materijala, baza podataka aktivnosti u zgradama i baza podataka efikasnosti sistema).


RENEXPO


Vodeći internacionalni sajam i konferencije na temu obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti inkorporiran u "RENEXPO" brend, po prvi puta je postavljen u Bosni i Hercegovini.

Dvodnevne manifestacije imale su glavni fokus na analizu potencijala projekata energijske efikasnosti u zgradarstvu, energijske efikasnosti u javnoj rasvjeti, korištenju biomase, kao i tehničkom i ekonomskom potencijalu voda. Sajam je održan u hotelu Holywood.

U programskoj shemi prvog dana 05.11.2014. godine, RENEXPO sajma, održana je Konferencija o energijskoj efikasnosti . Konferencija je realizovana kao talk show gostiju i šire publike na teme:

 • UTICAJ NOVIH ZAKONSKIH OKVIRA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA NA TRŽIŠTU BOSNE I HERCEGOVINE
 • NAPREDAK IMPLEMENTACIJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI NA LOKALNOM NIVOU
Kroz interaktivan pristup moderatora sa gostima, međusobno ali i sa publikom predstavljeni su svi aspekti navedenih tema .
U popodnevnoj sesiji u “kutku za diskusiju”, kroz inovativno osmišljeno pristupu održana je sesija na temu :

“POTENCIJALNE FINANSIJSKE OPCIJE INVESTIRANJA U ENERGIJSKU EFIKASNOST U BIH”

PROGRAM PROFESIONALNOG RAZVOJA INŽENJERA


U proteklom periodu, UNDP je dao značajan doprinos promociji energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini.Fokus je stavljen na povećanje energijske efikasnosti u javnim objektima širom BiH, što je implementirano kroz 38 infrastrukturnih projekata, te uvođenjem informacionog sistema za upravljanje potrošnjom energije (EMIS) u više od 1000 javnih zgrada. Kroz projekat GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT (GEED), ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ UNDP sa svojim partnerima na ovom projektu nastavlaj promovisati i raditi na povećanju energijske efikasnosti u javnom sektoru kroz različite projektne aktivnosti, kako na lokalnom tako i državnom nivou.


Kako bi se dodatno doprinijelo jačanju kapaciteta i profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju tehničkih lica- inženjera koja su u svojim pozivima orjentisana na energetiku/energiju, energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije sa izraženim akcentom na inženjere arhitektonske, građevinske, mašinske i elektro struke, UNDP u partnersvu sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH, a pod tehničkom podrškom CETERO Sarajevo i CRP iz Tuzle kreirao je i organizovao novi edukacijski sadržaj, u kojem je uesvovalo i Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kroz predstavljanje okvira energijske efikasnosti u zgradarstvu počevši od obaveza nastali ratificiranjem Ugovora o energijskoj zajednici(2006. godina) prije svega u transponiranju i implementaciji EU direktiva: Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada 2010/31/EC (EPBD) i Direktiva o energetskoj efikasnosti u krajnjoj upotrebi i energetskim uslugama 2006/32/EC (ESD), realizaciji ovih obaveza kroz materijalne propise Ministarstva, finansiranju energijske efikasnsti u javnom sektoru kroz budžet Vlade FBiH te predstavljanje predstojećeg projekta Svjetske banke „Projekata energijske efikasnosti u BiH“ BEEP.


Program profesionalnog razvoja inženjera, eksperata je održan je kroz dvodnevnu edukaciju u četiri grada u Federaciji BiH:


 • Mostar, 22 i 23. oktobar 2014., INTER Tehnološki park

 • Bihać, 30 i 31. oktobar 2014., hotel Emporium

 • Sarajevo 19. i 20. novembar 2014., hotel Holiwood

 • Tuzla, 20. i 21. novembar 2014. hotel Tuzla
MEĐUNARODNI SAJAM ZENICA "ZEPS 2014"

U periodu od 30.09.-04.10.2014. godine, održan Međunarodni sajam ZEPS 2014 u Zenici.

U okviru sajma održana je konferencija pod nazivom
“ENERGIJSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE – FINANSIRANJE I IMPLEMENTACIJA PROJEKATA EE U JAVNOM SEKTORU FBIH-BERZA PROJEKATA 2”,
u okviru koje je Federalno ministarstvo prostornog uređenja predstavilo projekte
“UTOPLJAVANJA ZGRADA RADI UŠTEDE ENRGIJE”
realizirane kroz budžetske pozicije Federalnog ministarstva prostornog uređenja u period od 2010. do 2014. godine, kroz dodjelu grant sredstava ostalim nivoima vlasti u navedenu svrhu.SARAJEVSKI SAJAM "SAGRA"

U periodu od 05.- 07.03.2014. godine održan je Međunarodni sajam građevinarstva i prateće građevinske industrije "SAGRA", u okviru kojeg su, već tradicionalno četvrtu godinu za redom, održani Dani energijske efikasnosti u zgradarstvu.

Tom prilikom su održane dvodnevne konferencije u okviru kojih je Federalno ministarstvo prostornog uređenja predstavilo međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine proistekle iz Ugovora o energetskoj zajednici ratificiranog 2006. godine iz kojeg proizilaze transponiranje i implementacija relevantnih EU direktiva, te predstavilo projekat “UTOPLJAVANJA ZGRADA RADI UŠTEDE ENRGIJE”sa posebnim osvrtom na učinak ovog Projekta na lokalnom nivou, što je predstavljeno od strane općinskih dužnosnika općina na čijoj teritoriji je implementiran Projekat.

• Općina Bosanska Krupa, Općina Goražde, Općina Banovići, Općina Konjic, Općina Stari grad Sarajevo, Općina Novi grad Sarajevo, Općina Centar Sarajevo , Općina Doboj Jug, Općina Sapna, Općina Foča-Ustikolina, Općina Bugojno, Općina Travnik, Općina Vareš, Općina Bosanski Petrovac, Općina Ilijaš, Općina Foča Ustikolina, Općina Breza.

Kroz Projekat “UTOPLJAVANJA ZGRADA RADI UŠTEDE ENRGIJE” u period 2011. - 2014. realizirano je ukupno 2.100.000 KM, pri čemu su finansirane mjere energijske efikasnosti na 38 objekata, te isfinansirana priprema i izrada projektne dokumentacije za predstojeći Projekat energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini (BEEP) finansiran iz kreditne linije Svjetske banke.